موضوعات
صفحات
آمار بازید
درباره ما

ایجاد کننده وبلاگ :


معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل :

 

عواقب عدم خود اظهاری :

1- رسیدگی بصورت علی الراس ، اگر مالیات مودی علی الراس تشخیص داده شود و مورد موافقت قرار نگیرد، ناچار خواهند بود مراجعات مکرری داشته باشند

2- گریز ازجرائم قانونی

-          مشمولان بند «ج» ماده 95 ق م م ، 10%

-          مشاغل بندهای «الف» و «ب» این ماده 40%و این  جرایم غیر قابل بخشودگی است.

 

توافقات سازمان امور مالیاتی با اصناف که رعایت آنها سبب برخورداری مودیان از شرایط خوداظهاری مالیاتی می شود، عبارتند از:

 الف) مشمولان بندهای «الف» و «ب»:

-           در اجرای مقررات ماده 158 ق م م، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 آنها حداقل به میزان 15 ٪ رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 داشته و در مهلت قانونی ارایه شده باشد، مشمول خوداظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع می شوند.

-           همچنین 12 ٪ از این اظهارنامه ها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. (مشروط بر اینکه در دو سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.)

مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

-           چنانچه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت نام و ارایه اظهارنامه موضوع قانون مذکور حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای ارایه اظهارنامه دوره اول سال 1390 (15/4/90) اقدام ننمایند، مشمول خوداظهاری نبوده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

 ب) مشمولان بند «ج»

میزان معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل را برای عملکرد سال 89 معادل 000/500/52 ریال درسال اعلام شده که مودیان محترم به شرط ارایه به موقع اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی می توانند از این تسهیلات بهره مند گردند.


دسته بندی : معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل