موضوعات
صفحات
آمار بازید
درباره ما

ایجاد کننده وبلاگ :


اخرین مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی سال 13٨٩تاپایان وقت اداری ٣١/۴/١٣٩٠

می باشد به لحاظ تکریم مودیان محترم مالیاتی وجلو گیری ازازدحام درروزهای پایانی منتهی به

٣١/۴/٩٠ و با عنایت به اینکه حجم زیادی از اظهارنامه های ارائه شده اظهار نامه های عدم فعال می باشد توصیه می گردد

مودیان گرامی اظهار نامه خود را درماههای فروردین و اردیبهشت ارائه نمایند    


دسته بندی : اظهار نامه مالیاتی سال مالی 89