موضوعات
صفحات
آمار بازید
درباره ما

ایجاد کننده وبلاگ :


فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی

درحال حاضر مالیات بعنوان یکی ازمهمترین منابع درآمدی دولتها بخصوص درکشورهای توسعه یافته، رویکرد اساسی بسوی اقتصاد کشورهای جهان گشوده ودستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، تامین عدالت اجتماعی و سازماندهی فعالیتهای اقتصادی راامکان پذیرنموده

سازمان امورمالیاتی برای اینکه بتواند به اولین وظیفه خود که همانا شناسایی مودیان مالیاتی است جامه عمل بپوشاند همواره سعی نموده از طرق وشیوه های گوناگون با مودیان تعامل وارتباط داشته، با دادن اطلاعات کافی به مودیان، آنان را تشویق وبه ابرازدرآمد خود با دادن اظهارنامه مالیاتی درموعد تعیین شده به سازمان امور مالیاتی نمایند.

این روش که به خوداظهاری مرسوم است درسالهای اخیر بشدت مورداستقبال قرار گرفته و مودیان توانسته اند از تمهیدات و تسهیلاتی که قانون برای آنان درنظر گرفته برخوردار گردند.

درمقابل مودیان مالیاتی که تمایل چندانی به پرداخت مالیات خودازطریق خوداظهاری نشان نمیدهند،رامیتوان بااستفاده ازروشهای مختلف همچون واحدیابی یااستفاده ازبانکهای اطلاعاتی به شناسایی اینگونه مودیان پرداخته واقدام به تعیین درآمدمشمول مالیات آنان نماید.

 

دراین بخش سعی برانست که به اجمال فرآیندرسیدگی به پرونده های مالیاتی  دردو بخش مجزا مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد

 

الف) مودیانی که به اداره امورمالیاتی مراجعه واظهارنامه مالیاتی خودرا درموعد تعیین شده ارائه می نمایند

-         فرآیند رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان از همین زمان آغاز و واحدهای مالیاتی مکلف اند اظهارنامه های مودیان مالیات بردرآمد راحداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای ارائه اظهارنامه رسیدگی نمایند.

  • درصورتیکه ظرف مدت مذکوربرگ تشخیص صادر نشود یا تا سه ماه پس ازانقضای یک سال فوق الذکربرگ تشخیص درآمد به مودی ابلاغ ننمایند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می شود.

 

اظهارنامه اصلاحی

تبصره ماده 226 ق م م: به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان ارائه شده از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضای مهلت ارائه اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد ارائه نماید.

 

مراحل رسیدگی به پرونده پس از دریافت اظهار نامه :

-        دریافت اظهارنامه توسط واحد مالیاتی

-        درخواست کتبی از مودی جهت ارائه دفاتر و کلیه اسناد و مدارک

نکته : کارشناس ارشد مکلف است ظرف یک هفته تا پانزده روز پس ازابلاغ درخواست فوق به محل کارمودی مراجعه ودفاترواسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد.

-        چنانچه دفاتربرطبق موازین قانونی وآیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاترواسناد ومدارک تنظیم شده باشددرآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفتر تعیین و مبلغ مالیات مشخص و طی برگ تشخیص ابلاغ می شود.

ب)  مودیانی که اظهار نامه و اسناد و مدارک  ارائه نمی نمایند

درمواردی که مودیان اسناد ومدارک مربوط به فعالیتهای خود را دراختیارواحدمالیاتی قرارنمی دهند ویا آنکه حتی درپاره ای ازمواقع فعالیتهای اقتصادی خودراپنهان نمایند واحد مالیاتی ازطرق مختلف اقدام به شناسایی آنها کرده و پس ازتعیین وتشخیص درآمد ، نسبت به وصول آن اقدام می نماید.(تشخیص علی الراس )

ماده 157 ق م م: چنانچه مودیان از ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نمایند،زمان رسیدگی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشت پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.

مگراینکه ظرف این مدت واحد مالیاتی درآمد مودی را تعیین نموده وبرگ تشخیص مالیات را صادرو حداکثرظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص مالیات را به مودی ابلاغ نماید.

نکته:نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی یکی دیگرازآثاروتبعات عدم مراجعه مودیان به سازمان امورمالیاتی است زیرادرآمدآنان دیگراز طریق رسیدگی به دفاترواسنادومدارک تعیین وتشخیص نمی شودبلکه ازطریق روش علی الراس درآمد مشمول مالیات آنها تعین می گردد.

ماده 97 ق م م: مواردی که منجر به تشخیص علی الراس می گردد به شرح ذیل است .

1) در صورتیکه تا موعد مقررترازنامه وحساب سودوزیان و یا حساب درآمد وهزینه وحساب سود و زیان، حسب مورد،ارائه نشده باشد.

2) درصورتیکه مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی ازارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی ازمدارک حساب خودداری نماید چنانجه

الف- مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود

ب-  در صورتیکه مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

3) در صورتیکه دفاترواسناد ومدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظراداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی وآیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود

مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیات سه نفره احاله گردد.

نکته : هنگامی که برای ماموران مالیاتی، مسجل و مشخص شود که پرونده مالیاتی مودی باید به روش علی الراس تشخیص داده شود، ضروریست پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیازازمراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی، ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور درقانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرراز روی دفترچه ضرایب در قرینه یا قرائن انتخابی، درآمد مشمول مالیات مودی محاسبه و مالیات وی تعیین و ابلاغ گردد.

حال با نگاهی اجمالی و مقایسه روشهای مذکورخواهیم یافت که مراجعه داوطلبانه مودیان وارائه اظهارنامه و پرداخت به موقع مالیات برای آنان محاسن و امتیازات فراوانی را در پی خواهد داشت:

1-      تعیین درآمد مشمول مالیات و مبلغ مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد و مدارک ارائه شده

2-      عدم تعلق جرائم

در صورتیکه عدم ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات درموعد خود مضراتی را بشرح ذیل بهمراه خواهد داشت :

1-     تعیین درآمد مشمول مالیات و مبلغ مالیات از طریق علی الراس

2-     تعلق جریمه عدم ارایه اظهارنامه برای مشمولین بند (ج) معادل10% مالیات و برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) و (ب) ماده 95 ق م م معادل 40 % مالیات که غیر قابل بخشش می باشد.

3-     عدم ارائه ترازنامه و حساب سود وزیان ویاعدم ارائه دفاتر،مشمول جریمه معادل20% مالیات برای هر یک ازموارد می گردد.

4-     5/2% مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت از تاریخ سررسید مقرر

5-     عدم ارائه اظهارنامه،ترازنامه وحساب سود وزیان دردوره معافیت موجب عدم استفاده ازمعافیت برای سال مربوطه خواهد شد.


دسته بندی :


معافیت‌هاى مالیاتى اشخاص حقوقى

درآمد حاصله از کلیه فعالیتهای مربوط به رشته کشاورزی دامداری دامپروری پرورش ماهی زنبور عسل و پرورش طیور..

موسسات عام المنفعه واحدهای تولیدی و معدنی که در خارج از شعاع ١٢٠ کیلومتری مرکز تهران و ۵٠ کیلومتری مرکز اصفهان بخصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد.

مرکز فرهنگی - هنری که دارای پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت ۵ سال و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور باشد این معافیت تا ٨ سال نیز قابل افزایش می باشد.

-در آمد شرکتهای تعاونی و روستائی عشایری کشاورزی صیادان کارمندی دانشجویان دانش آموزان و اتحادیه های انها.

ماده ١۴٣ ق.م.م.معافیت مالیاتی شرکتهائی را پیش بینی می کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.


دسته بندی : معافیت‌هاى مالیاتى اشخاص حقوقى


ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم

هر گاه مودی بقصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید

 یا

 برای 3 سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند ،

علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از تمامی معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد .

  

ماده 190 قانون مالیات های مستقیم .

علی الحساب پرداختی

              بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد .

پرداخت مالیات پس از آن موعد

                موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود .

 مبداء احتساب جریمه درباره مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه

                                                                  و

 درباره مودیانی که ازتسلیم اظهارنامه خودداری کرده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند 

 تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

 

   ماده 191 قانون مالیات های مستقیم

       تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد .

   ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

       در تمام مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در موارد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل (10%) مالیات متعلق خواهد بود .

      تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

        عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند های (الف) و (ب) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل (40%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود . درباره مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود .

 

     ماده 193 قانون مالیات های مستقیم      

در صورت که عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه معادل (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفاتر مشمول جریمه ای معادل  (10%) مالیات خواهند بود .

         ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم

     مودیانی که که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد .

در صورتی درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از (15%) اختلاف داشته ، علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود و تا سه سال بعدازابلاغ مالیات مشخصه قطعی ازهرگونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهد شد .

   ماده 158 قانون مالیات های مستقیم 

       سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول کرده و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

 

     ماده 195 قانون مالیاتهای مستقیم

     جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از (2%) و (1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

     ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم 

       آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

       ماده 196 قانون مالیاتهای مستقیم

        جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل (20%) مالیات متعلق خواهد بود که ازمدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد .

       ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم

         نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند ، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق درباره حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

 ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم

در شرکتهای منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

 

ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد ، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت ، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود .

در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد .

 تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم

 هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود .

 

 


دسته بندی :