موضوعات
صفحات
آمار بازید
درباره ما

ایجاد کننده وبلاگ :


طی دستورالعمل صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد : نحوه پذیرش خود اظهاری های مالیاتی مودیان مرحله چهارم مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورطی دستورالعملی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ،‌چگونگی پذیرش اظهارنامه های مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389 را ابلاغ کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران ،‌در دستورالعمل صادره از سوی علی عسکری شرایطی برای این اظهارنامه ها تعیین شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است : 1- مودی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و حداکثر تا پایان مهلت انقضای سر رسید رائه اظهارنامه دوره چهارم سال 1389 آن را تکمیل و نهائی کرده باشد. 2- اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1389 حداکثر تا 31 / 1 / 1390 ارائه شده باشد. 3- اظهارنامه مالیاتی باید دارای اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (‌درآمد خدمات یا فروش کالا ) باشد. بنابر این گزارش ،‌ عسکری در این دستورالعمل ادارات کل امور مالیاتی را موظف کرده است که برای مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده و با نظام مالیاتی همکاری لازم را داشته اند حداکثر مساعدت را در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم به عمل آورند. ضمنا به منظور تکریم آندسته از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان سال 1389 را در مهلت مقرر تسلیم نموده و حائز شرائط پذیرش خود اظهاری می باشند ( به استثنای ده در صد مودیان نمونه انتخابی ) ‌فرم پذیرش خود اظهاری تهیه و حداکثر تا پانزدهم تیر ماه سال جاری به آنان ابلاغ می گردد.


دسته بندی : ارزش افزوده


تشویق های مالیاتی

 

در قانون مالیاتهای مستقیم تشویق هایی بمنظور ترغیب مودیان به ارایه اظهارنامه درموعد مقررو پرداخت بموقع مالیات تحت عناوین جایزه خوش حسابی ، بخشودگی بخشی ازجرایم مالیاتی , بهره مندی ازمعافیت پایه مالیاتی

 

1-    بموجب ماده 189 ق م م، اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95)، بشرط رعایت موارد ذیل  معادل 5% اصل مالیات سه سال مذکورعلاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون بعنوان جایزه خوش حسابی ازمحل وصولی های جاری پرداخت یا درحساب سنوات بعد آنان منظورخواهد شد.

 

الف – قبول سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر و مدارک آنان

 

ب -  مالیات هرسال را درسال ارایه اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت حل اختلاف پرداخت کرده باشند این جایزه از پرداخت مالیات معاف است .

 

    ج - بموجب ماده 190 ق م م، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از

    سررسید مقرردراین قانون برای پرداخت مالیات عملکردموجب تعلق جایزه ای معادل (1%) مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقررخواهد بود که ازمالیات متعلق همان عملکرد کسرمی شود.

 

    د- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به ارایه بموقع اظهارنامه یا ترازنامه وحساب سود و زیان پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه وحساب سود وزیان و حسب مورد ارایه بموقع دفاترواسناد ومدارک خود اقدام نموده اند درموارد مذکور درماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشیخص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

 

 

جرائم مالیاتی

 

جرایمی که بمنظور جلوگیری ازعدم ارایه اظهارنامه ، کتمان درآمد ، اجتناب از پرداخت مالیات ، دیرکرد و یا فرار مالیاتی پیش بینی شده است

 

1-    پرداخت مالیات پس ازآن موعد مشمول جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هرماه است .

الف - مبدا احتساب جریمه درمورد مودیانی که مکلف به ارایه اظهارنامه هستند نسبت بمبلغ مندرج دراظهارنامه ازتاریخ انقضای مهلت ارایه آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه

 

ب- درموردمودیانی که ازارایه اظهارنامه خودداری نمایند یا اصولامکلف به ارایه اظهارنامه نیستند،  محاسبه این جریمه ازتاریخ انقضای مهلت ارایه اظهارنامه یاسررسید پرداخت مالیات حسب مورداست

 

تبصره :

 

درصورتیکه اینگونه مودیان ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از(40%) جرایم متعلقه مقرردراین قانون معاف خواهند بود.

 

تبصره :

 

1- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تاتاریخ قطعی شدن مالیات ازیک سال تجاوز نماید، جریمه (5/2%) درماه موضوع این ماده نسبت بمدت زمان بیش از یکسال مذکورتا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود.

 

2- بموجب ماده191 ق م م، تمام یا قسمتی ازجرایم مقرر دراین قانون بنا بدرخواست مودی با توجه بدلایل ابرازی مبنی برخارج ازاختیاربودن عدم انجام تکالیف مقرروبادرنظرگرفتن سوابق مالیاتی وخوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

 

3- بموجب ماده 192 ق م م، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده اوکه بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به ارایه اظهارنامه می باشد چنانچه از ارایه آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل (10%) مالیات متعلق خواهد بود.

این جریمه در خصوص اشخاص حقوقی ومشمولان بندهای(الف)و(ب)ماده (95)این قانون بمیزان  (40%) مالیات متعلقه وغیر قابل بخشش است .اما اگر مودی اظهارنامه خود را ارایه نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیرواقعی غیر قابل قبول جاری خواهد بود.

 

4- بموجب ماده 193 ق م م، مودیانی که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم ارایه ترازنامه وحساب سود و زیان یاعدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل  (20%) مالیات برای هریک ازموارد مذکورودرمورد رد دفترمشمول جریمه ای معادل (10%) مالیات خواهند بود.

 

تبصره:

 

عدم ارایه اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان دردوره معافیت موجب عدم استفاده ازمعافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

 

5- بموجب ماده 194ق م م، مودیانی که اظهارنامه آنها دراجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرارمی گیرد، در صورتیکه درآمدمشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از(15%) اختلاف داشته باشد علاوه برتعلق جرایم مقررمربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

 

6- بموجب ماده 195 ق م م،جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی که مکلف به ارایه اظهارنامه حاوی صورت دارایی وبدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت مجمع بمنظورانحلال شرکت  می باشند.

 درصورتیکه درموعد مقررازارایه اظهارنامه خودداری نموده یا اظهارنامه خلاف واقع ارائه دهند، بترتیب عبارت است از 2% و 1% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی درتاریخ انحلال.

 

7- بموجب ماده 196 ق م م، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین به میزان مالیات معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

 

8- بموجب ماده 197 ق م م، نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به ارایه صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند، در صورتیکه از ارایه آنها درموعد مقررخودداری ویا بر خلاف واقع ارایه نمایند، جریمه متعلق درمورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی ودرخصوص پیمان کاری 1% کل مبلغ قرارداد و درهر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

 

9- بموجب ماده 198 ق م م، در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی بموجب مقررات این قانون مکلف به کسروایصال آن بوده و مربوط به دوران آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

10- بموجب ماده 199 ق م م، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب مقررات این قانون مکلف به کسروایصال مالیات مودیان دیگرمی باشد درصورت تخلف ازانجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی درپرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

 

تبصره :

 

1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

 

2- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات وجرایم متعلق به حبس تادیبی از3ماه تا2سال محکوم خواهند شد.این حکم شامل مدیریامدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور درفوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود.

 

3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از3ماه تا 2سال محکوم خواهد شد.

 

4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی درخصوص تبصره های (2) و(3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد.

11- بموجب ماده 200 ق م م، درهرمورد که بموجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقررگردیده است درصورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتربامودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل20% آن نیز خواهد بود ودر صورت تکراربه مجازات مقرردرتبصره (2) ماده (199)این قانون نیزبارعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

 

12- بموجب ماده 201 ق م م، هرگاه  مودی به قصد فراراز مالیات از روی علم وعمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی ازارایه اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

 

تبصره:

 

- تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی ازطرف رئیس سازمان امورمالیاتی کشور بعمل خواهد آمد.

 

13- بموجب ماده202ق م م، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10،000،000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده درمورد مدیریا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که بموجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

 

تبصره:

درصورتیکه مودیان مالیاتی به قصد فراراز پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر ویا فرزندان نمایند سازمان امورمالیاتی میتواند نسبت به ابطال اسنادمذکورازطریق مراجع قضایی اقدام نماید.


دسته بندی : تشویقات مالیاتی، جرایم مالیاتی


مدارک مورد نیاز جهت دریافت کداقتصادی شرکتها و موسسات خصوصی , تعاونی ها , انجمنها ,....

١- اصل و کپی تمام صفحات اساسنامه ...... چاپ روی A4 یک رو

2- اصل و کپی شناسنامه صاحبان امضا ...... چاپ روی A4 یک رو

3- اصل و کپی قانون مدون   درصورت داشتن ...... چاپ روی A4 یک رو

4- تصویر اگهی روزنامه - تاسیس و تغییرات (هیئت مدیره و ادرس )درصورت داشتن ...... چاپ روی A4 یک رو

5- گواهی امضاء   صاحبان امضاء (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی )...... روی کاغذ A4 

6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی

5- اجاره نامه بنام شرکت و یا سند رسمی ( بنام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره)

6-تاییدیه کدپستی ده رقمی منطبق با اخریت ادرس قانونی مندرج در اگهی تاسیس و تغییرات قانونی ادرس (مراجعه به اداره پست )

7- صورتجلسه  مجمع عمومی شرکت

8- نامه حق تمبر اداره ثبت

تذکر :

1- هنگام تکمیل دفترچه از درج کلمه شرکت ,موسسه و ... در ابتدای نام خودداری شود

2- خودداری از درج نام تجاری در دفترچه

جهت  دریافت و تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی لازم است به ادرسهای ذیل مراجعه شود : 

1- پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان( isf-maliat.ir) قسمت راهنمایی مودیان مالیاتی

2- پایگاه اطلاع رسانی کشور (intamedia.ir) مراجعه 

از دفترچه ثبت نام چاپ و پس از تکمیل تحویل واحد مالیاتی مربوطه نمائید 

- دفتر چه ثبت نام  بایستی با خود کار ابی روان تکمیل شود


دسته بندی : دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی


جرایم چیست ؟

جرایم مالیاتی مبالغی است که از سوی قانون گذار به دلیل تاخیر در تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان ، تاخیر در پرداخت مالیات یاعدم پرداخت بدهی مالیاتی و ... برای مودیان متخلف وضع شده است.

 جرایم مالیاتی به صورت درصدی از مبلغ مالیات متعلق تعیین می شود و نوعی ابزار به منظور ترغیب مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات است.

 

هدف از وضع جرایممالیاتی :

در هر جامعه دو دسته مودی مالیاتی وجود دارد:

1- مودیانی که به وظایف قانونی عمل کرده و مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند

2- مودیانی که به وظایف قانونی عمل نمی کنند و باید با ابزارهای مناسب از آن ها مالیات دریافت کرد.

این در حالیستکه جرایم مالیاتی می تواند بعنوان ابزاری برای برخورد با متخلفان مطرح شود .

مالیات یکی از ابزارهای دولت برای اجرای سیاست های پولی و مالی است و نیز اهرمی مناسب برای اجرای عدالت اجتماعی .

متاسفانه درکشور ما بدلایل مختلف، فرهنگ مالیاتی به جایگاه را پیدا نکرده و فرار مالیاتی بعنوان مشکل عمده وصول مالیات شمرده واین دردرحالیست که کشورهای توسعه یافته ، عمده بودجه خود را از طریق مالیات تامین  و به همین دلیل در اجرای سیاست های پولی و مالی بسیار موفق هستند.

 

در ایران به دلیل وجود ذخایر زیرزمینی مثل نفت، گاز، مس و... توجه خاصی به این مهم نشده واغلب سرمایه داران، در فکر راه های فرار از پرداخت مالیات هستند.

یکی از مشکلات کلیدی دولتهای قدرتمند، توان مالیات گیری از مردم است، بنابراین در چنین جامعه ای مجازات فرار از پرداخت مالیات بسیار سنگین بوده و  بلحاظ روانی و اجتماعی و هم به لحاظ کیفری، مجازات فرار از پرداخت مالیات بسیار سنگینی برای آنها در نظر گرفته می شود.

 بالا بودن مجازات یک جرم مشخص در جامعه ای سالم، نشانه مطرود کردن آن جرم است و به همین جهت می توان گفت که پرداخت مالیات، یکی از ارزش ها و اعتبارهای مودی و عدم پرداخت آن نیز خطوط قرمز جدی جوامع جدید، پیشرفته و قدرتمند خواهد بود.

ضمانت اجرایی

ویکتور ثورونی در کتاب طراحی و نگارش قانون مالیاتی بیان می دارد: ضمانت های اجرایی را می توان با استفاده از چند شاخص متفاوت از قبیل جرایم، حبس مدنی و کیفری بر حسب نوع تخلف یا میزان مالیات پایمال شده، یا شدت تقصیر ، به انواع مختلف تقسیم کرد. ضمانت اجرایی را تنها باید در مواردی اعمال کرد که فرد متاثر از آنها، به نوعی متخلف محسوب شود. هم چنین نباید بیش از حد شدید یا نامتناسب با میزان تخلف باشد و بر خلاف اصول حاکم بر روند منصفانه، آنها را با اجرا گذارد.

جریمه ها را باید بگونه ای طراحی کرد که از طریق ترغیب به حل زودهنگام دعاوی میان سازمان امور مالیاتی و مودی مالیاتی، کاهش هزینه های اجرایی وصول مالیات را سبب شود.

استفاده از عامل بازدارنده

ثورونی معتقد است: برای تعیین مجازات مناسب، باید ابتدا دو نکته را شناخت: 1-  این که چه گزینه هایی وجود دارد

2- پیامد منفی و محتمل هر گزینه کدام است؟

تنها در چنین شرایطی است که فرد می تواند ریسک های موجود بر اثر افشای تخلف خود و پیامدهای آن را در قبال مزایای قابل انتظار از نقض قانون بسنجد.

اقتصاددانان معتقد به انتخاب منطقی، این موضوع را که مودی در صورتی مرتکب فرار از مالیات می شود که مزایای دریافتی وی بر اثر تخلف، بیش از کل مجازات مقرر به خاطر تخلف ضربدر میزان احتمال اعمال مجازات باشد، به عنوان نوعی معادله می دانند.

 


دسته بندی : جرایم مالیاتیدسته بندی : معافیت حقوق سال 90دسته بندی : معافیت حقوق سال 90دسته بندی : معافیت حقوق سال 90دسته بندی : معافیت حقوق سال 90دسته بندی : معافیت حقوق سال 90


در اجرای کاهش تصدی گریهای دولت، تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه های فردی و اجتماعی، تسریع در خدمات رسانی و جلوگیری از سفرهای غیر ضرور درون شهری و ارتقاء سطح کیفیت خدمات بر اساس تفاهم انجام شده فی ما بین اداره کل پست اصفهان و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ارائه خدمات به مودیان مالیاتی وسائط نقلیه از ابتدای سال 1390 توسط دفاتر پستی ارائه گردیده است.

در خصوص چگونگی اجرای پروژه مذکور روز شنبه سی ویکم اردیبهشت سال جاری با حضور جناب آقای عبدی معاون محترم برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، جناب آقای وکیلی معاون محترم مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و هیات همراه، مدیرکل محترم پست استان اصفهان، نمایندگان محترم شرکت همفکران از دفاتر پستی و ادارات امور مالیاتی شهر اصفهان بازدید به عمل آمدو گزارشی توسط مدیر کل محترم استان ارائه و در پایان معاونین محترم سازمان دیدگاههای سازمان امور مالیاتی کشور را ارائه و از همکاران پروژه سرویس مالیات بر مشاغل خودرواز طریق پیشخوان دولت به لحاظ کار بسیار خوب تقدیر و تشکر نمودند.


دسته بندی : اظهار نامه مالیاتی وسائط نقلیه سال 89


 اجرای طرح تحول در 5 محور نظام مالیاتی

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت :

‌طرح تحول در 5 محور

١- مالیات بر ارزش افزوده

٢- ‌اصلاح قانون مالیات

٣- ‌طرح جامع مالیاتی

۴- ‌ایجاد زیر ساخت ها و اصلاح ساختار نیروی انسانی در حال تکمیل است.

 وی با بیان اینکه بخش عمده طرح تحول نظام مالیاتی در حال اجراست ،‌همکاری مجامع علمی و دانشگاهی را در مراحل مختلف طرح تحول نظام مالیاتی به ویژه در زمینه بازنگری و ارتقا و اصلاح قانون مالیات خواستار شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ،‌ایجاد ارتباط بین منابع متعدد مالیاتی و نیز هماهنگی با سازمانها و نهادهای مرتبط را از جمله مزیت های طرح جامع مالیاتی بر شمرد و ابراز امیدواری کرد : تا 3 سال آینده این طرح به طور کامل اجرا شود.

عسکری در خصوص اصلاح ساختار نیروی انسانی گفت : مراحل شناسایی وثبت نام،‌تشخیص ، وصول ،‌ اجرا و نیز دادرسی مالیاتی هر کدام به صورت یک فرایند و در قالب یک خط تولید به اجرا در می آید . وی ادامه داد :‌شناسایی ویژگیها و نوع کارکردهای مالیاتهای اسلامی می تواند جهت گیری کلی نظام مالیاتی را آشکار کند و سرعت دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه را در بخش مالیاتی افزایش دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت : همگرایی مالیاتهای اسلامی و مالیاتهای موجود و متعارف به تلاش مشترک نیاز دارد.

٨/٣/٩٠

دسته بندی : طرح تحول


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد

شرایط خوداظهاری مالیاتی بابت عملکرد سال 89 براساس توافق نهایی با اصناف کشور

 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، از حصول توافق نهایی این سازمان با شورای اصناف کشور در خصوص شرایط خوداظهاری بابت مالیات عملکرد سال 1389 مودیان مالیاتی خبر داد و گفت : امسال مودیان مالیاتی ، با اعمال 15 درصد رشد در مالیات قطعی سال گذشته و ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی ، می توانند در چارچوب توافق صورت گرفته ، از مزایای خوداظهاری امسال بهره مند گردند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، دکتر علی عسکری روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه ، در دومین نشست خبری خود در سال جاری ، خاطر نشان کرد : در قانون بودجه سال جاری ، سقف معافیت پایه مالیاتی ،‌ سالانه 5 میلیون و 820 هزار تومان و ماهانه 485 هزار تومان در نظر گرفته شده و مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از این معافیت پایه مالیاتی ملزم به ارایه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی ( یکم تا 31 تیرماه ) هستند . وی ، دریافت اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی و استفاده از فناوری های نوین برای ابلاغ اوراق مالیاتی را از ویژگی های خودظهاری مالیاتی سال جاری عنوان کرد و گفت : توصیه ما این است که امسال مودیان حقیقی هم اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند و سایت مربوطه از هم اکنون راه اندازی شده و سازمان امور مالیاتی کشور از 15 خردادماه آمادگی دارد تا اظهارنامه های مالیاتی مودیان را به صورت الکترونیکی دریافت نماید . رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود : در خصوص اشخاص حقیقی نیز ، در سال گذشته صرفا در تهران اظهارنامه اشخاص حقیقی به صورت الکترونیکی دریافت شد ، اما‌ امسال زمینه مساعدی فراهم شده تا اشخاص حقیقی در کل کشور بتوانند با مراجعه به سایت اقدام به ارایه اظهارنامه نمایند و توصیه ما هم این است که حتی الامکان اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند . وی همچنین یادآور شد : امسال درج کد ملی و کدپستی در اظهارنامه های مالیاتی ضروری است و همچنین در صورت ارایه اظهارنامه به صورت الکترونیکی ، 30 درصد مالیات به صورت نقد و مابقی در شش قسط دریافت خواهد شد . وی ادامه داد : در صورتیکه مودی مبادرت به ارایه اظهارنامه الکترونیکی نکند ، می باید 40 درصد مالیات را به صورت نقد و مابقی را در شش قسط پرداخت نماید .وی در خصوص مالیات مشاغل بند (الف ) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم گفت : امسال صاحبان مشاغل بند ( الف ) نیز با 15 درصد رشد مالیات قطعی سال گذشته می توانند در چارچوب توافق عمل کرده و از مزایای خوداظهاری امسال بهره مند گردند . وی ، همچنین در خصوص مالیات صاحبان مشاغل خودرو نیز گفت : مالیات مشاغل خودرو به صورت مقطوع است که براساس جداولی که تهیه شده و براساس نوع خودرو اخذ خواهد شد . اما تفاوتی که امسال کرده در خصوص تغییر شرط ارایه اظهارنامه به منظور بهره مندی از معافیت پایه مالیاتی این دسته از مودیان مالیاتی است . به عبارتی ، در سال های گذشته ، ‌اگر صاحبان مشاغل خودرو در موعد مقرر قانونی ( تیرماه ) اظهارنامه خود را ارایه نمی کردند ، از معافیت پایه مالیاتی محروم می شدند ؛ اما امسال سازمان امور مالیاتی شرایطی را فراهم کرد که در صورتیکه مودی مالیاتی نتواند در موعد مقرر قانونی اظهارنامه خود را تسلیم کند نیز بتواند از این معافیت قانونی بهره مند گردد ؛ اما براساس قانون و در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی ، جریمه ای مشمول این دسته از مودیان خواهد شد . دکتر عسکری تصریح کرد : امسال سازمان امور مالیاتی برای مودیانی که تا سال 88 بدهی مالیاتی دارند یا مانده بدهی مالیاتی دارند ، تا پایان شهریور ماه مهلت تعیین کرده تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند تا بتوانند از شرط توافق بهره مند گردند و مودیان با بدهی بالاتر از 200 هزار تومان لازم است امسال نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند. وی همچنین میزان نمونه گیری مودیان براساس توافق صورت گرفته با اصناف را 4 درصد برای مودیان بند (ج ) و 12 درصد برای مودیان بند (الف ) و ( ب ) عنوان کرد .
۴/٣/١٣٩٠

دسته بندی : خوداظهاری، مالیات اصناف، معافیت مالیاتی سال 1390


   

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در سلسله گزارش های دانستنی های مالیاتی، بخش های مختلف قانون مالیات های مستقیم تشریح شد. در سری نهم از مجموعه این گزارش ها به مالیات بر ارث ، وظایف قانونی مودیان و وظایف اداره امور مالیاتی در زمینه مالیات بر ارث می پردازیم.

 ١- مالیات بر ارث واشخاص مشمول مالیات-مالیات بر ارث: مالیات بر ارث، مالیاتی است که به ماترک متوفی تعلق می گیرد. وراث برای تقسیم ماترک و انتقال اموال متوفی، نیاز به دریافت گواهی واریز مالیات بر ارث دارند واین گواهی پس از تشکیل پرونده مالیاتی،ارایه اظهارنامه وپرداخت مالیات، توسط اداره امورمالیاتی محل سکونت متوفی صادر می شود. - اشخاص مشمول مالیات: وراث از نظر قانون مالیاتهای مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند: وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

2- اموال مشمول مالیات اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی، که به شرح زیر مشمول مالیات است: اگر متوفی یا وارث یا هر دو، ایرانی مقیم ایران باشند کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی پرداخت شده است) نسبت به سهم الارث هر یک از ورثه طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم ، مشمول مالیات بر ارث می باشد. اگر متوفی و وراث هر دو، ایرانی مقیم خارج از ایران باشند، سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات بر ارث می باشد. در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات بنرخ مذکور درماده 20 قانون مالیات های مستقیم برای وراث طبقه دوم می گردد.

3- ارزیابی املاک - به موجب تبصره یک ماده 32 قانون مالیات های مستقیم ، اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد. - با استناد به تبصره 2 ماده 32، در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند. - تبصره 3 ماده 32 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که منفعت مال، مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث شود، ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس، به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

 4- نرخ مالیات بر ارث به موجب ماده 20 قانون مالیات های مستقیم- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زیر است: شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم تا مبلغ 50،000،000 ریال 5% 15% 35% تا مبلغ 200،000،000 ریال نسبت به مازاد50،000،000 ریال 15% 25% 45% تا مبلغ 500،000،000 ریال نسبت به مازاد 200،000،000 ریال 25% 35% 55% نسبت به مازاد 500،000،000 35% 45% 65% از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (000/000/30) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ 000/000/50 ریال خواهد بود. - بر اساس ماده 38 قانون مالیات های مستقیم ، اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود (به غیر از مواردی که در بند 3 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم برخوردار می باشند و یا مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می گردند) به شرح زیر مشمول مالیات است: الف) در مورد وقف یا حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. ب) در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات ( فصل مالیات بر ارث) تعیین و یک جا بنرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

 5- اموالی که مشمول مالیات بر ارث نمی گردد - بموجب بند (1) ماده 24 قانون مالیات های مستقیم- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر ، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد. - بموجب بند 3 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور. - بموجب بند 4 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز؛ همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی. - بموجب ماده 21 قانون مالیات های مستقیم، اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند جاری است. - به موجب ماده 25 قانون مالیات های مستقیم، وراث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نمی باشند.

 6- وظایف و تکالیف مودیان الف) ارایه اظهارنامه - بموجب ماده 26 قانون مالیات های مستقیم- وراث (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی های قابل احتساب به همراه مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارایه نمایند. یادآوری: منظور از اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن قرار گرفته است. ب) مدارک مورد نیاز: وراث مکلف اند هنگام مراجعه به اداره امور مالیاتی مدارک زیر را ارایه و رسید دریافت دارند. - رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی یا مطالبات متوقی. - رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراق مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی. - در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود، رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه. - رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی (اگر وصیت نامه موجود باشد). - در مورد ملک: سند مالکیت، گواهی پایان کار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی. - در مورد اتومبیل: سند مالکیت. - در مورد محل کسب: رونوشت سند مالکیت یا سند اجاره و پروانه کسب. - در مورد سهام شرکت ها: برگه سهام و مدارک متعلق به شرکت. - در مورد وجوه نقد یا سپرده: دفتر بانکی و یا برگ سپرده و سایر مدارک بر حسب مورد. ج) پرداخت مالیات بر اساس ماده 28 قانون مالیات های مستقیم مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت ارایه اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند. 7- وظایف اشخاص ثالث - بموجب ماده 34 قانون مالیات های مستقیم، بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل ارایه نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند. - بموجب ماده 35 قانون مالیات های مستقیم، ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهینامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند. - بموجب ماده 36 قانون مالیات های مستقیم، بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی را نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد ارایه و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارایه گردد. - بموجب ماده 37 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد، اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارایه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات اقدام خواهد شد. - بموجب تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات های مستقیم، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیتنامه ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که وصیتنامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه شده است، دریافت گردد.

8- تسهیلات قانونی الف) برداشت از حساب بانکی متوفی با توجه به بخشنامه شماره 3786/201649 مورخ 2/2/82 رییس سازمان امور مالیاتی کشور، وراث طبقه اول متوفی (پدر، مادر، همسر، اولاد و اولاد اولاد) می توانند برای تامین هزینه های ضروری مانند کفن و دفن و یا برگزاری مراسم ترحیم تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی بدون اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث برداشت نمایند. ب) استرداد مالیات در صورتی که به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک متوفی منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد، مسترد خواهد شد. ج) تقسیط مالیات بر اساس مواد 40 و 41 قانون مالیات های مستقیم اگر مشمولان مالیات بر ارث قادر به پرداخت مالیات خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با گرفتن تضمین معتبر، مالیات مربوط را تا مدت 3 سال از تاریخ قطعی شدن قسط بندی کند و در صورتی که ماترک غیر نقدی باشد و دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب کرده و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

 9- جرایم مالیاتی الف) جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به ارایه اظهارنامه می باشد، چنانچه از ارایه آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود. ب) جریمه تاخیر پرداخت پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. ج) جریمه اشخاص ثالث - بموجب ماده 43 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند، علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل 5 درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

 10- وظایف اداره امور مالیاتی - بموجب ماده 31 قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی مکلف است پس از ارایه اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی ارایه نماید. این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. - چنانچه برای یک متوفی بیش از یک اظهارنامه به دفتر مرکزی ارث فرستاده شود، دفتر مرکزی اظهارنامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر فرستاده است، ارسال می کند و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذی ربط اعلام می نماید. - اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه های مودیان را طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم رسیدگی و نسبت به تشخیص و وصول مالیات اقدام نماید. اداره امور مالیاتی در صورت پرداخت مالیات می تواند مبادرت به صدور مفاصا حساب مالیاتی و برگ قطعی مالیات نماید.


دسته بندی : ارث


تحکیم پایه های اقتصاد با مالیات بر ارزش افزوده  
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در محافل اقتصادی ، همچنان بحث مالیات بر ارزش افزوده داغ است و کمتر بنگاه یا کارشناس اقتصادی را سراغ دارید که دغدغه این مالیات را نداشته باشد و بسیاری اعتقاد دارند که اجرای این مالیات از ابتدای مهر ماه سال 1387، یک رفرم جدی در مدیریت مالی دولت به حساب می آید و شرایط کسب و کار را در ایران دگرگون می کند. این یادداشت درصدد پاسخ به این پرسش است که با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، اجرای این مالیات می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند یا خیر؟ یک مالیات چند مرحله ای مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات چند مرحله ای بر فروش است که زنجیره خدمات و کالا را مشمول مالیات می کند. جنس این نوع مالیات ، از نوع مالیات بر مصرف است که پرداخت کننده نهایی آن، مصرف کننده خواهد بود. به عبارت دیگر، بار نهایی مالیات یا فشار مالیاتی را مصرف کننده نهایی تحمل می کند. در واقع مودیان مالیاتی مکلف هستند که مالیات بر خرید کالا و خدمات و مالیات بر فروش کالا و خدمات خود را محاسبه کنند و ما به ازای آن را به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مالیات بر ارزش افزوده، عامل شفافیت اقتصادی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، عدم شفافیت در زنجیره کالا و خدمات است. تجربه نظام تعزیرات و سایر نظارت های دولتی نشان داده که نمی توان افراد خاطی را در زنجیره شناسایی کرد. اما مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ماهیت سیستم خود و این که مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی، ناچار به افشای اطلاعات زنجیره قبل از خود هستند، به شفافیت اقتصادی کمک می کند. البته این مهم زمانی اتفاق می افتد که معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده، به حداقل خود برسد و همه صاحبان درآمد، ملزم به ارایه اطلاعات اقتصادی خود در قالب اظهارنامه مالیاتی شوند. ضرورت اصلاح نظام اطلاعاتی از سوی دیگر، نظام مالیات بر عملکرد ایران جز با اصلاح نظام اطلاعاتی و فناوری اطلاعات سامان نمی یابد. مالیات بر ارزش افزوده در میان مدت، فرصتی برای بهبود نظام مالیات عملکرد فراهم می کند و اجازه می دهد تا بسیاری از مودیان بالقوه فرار از پرداخت مالیات، در تور مالیاتی بیفتند یا بسیار از مودیانی که درآمدهای اندکی دارند، اما بر اساس نظام فعلی مالیاتی مجبور به پرداخت مالیات های سنگین هستند، در قالب مستندات نظام مالیات بر ارزش افزوده، از مالیات عملکردشان کاسته شود. قانونی موفق در دنیا مالیات بر ارزش افزوده، از جمله نظام های موفق مالیاتی در دنیاست که بیش از 130 کشور دنیا آن را اجرا کرده و به نتایجی در خور دست یافته اند. این مالیات می تواند در میان مدت، جانشین حقوق ورودی گمرکی به شکل سنتی خود شود و یکی از موانع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی را رفع کند. افزون بر آن ، این قانون مالیاتی ، فرصتی مناسب برای اصلاح ساختاری اداری مالیاتی است و موجب می شود که روندهای اداری، شاخص های مالیاتی و صاحبان نفع مالیاتی، شناسایی و بازنگری شوند که تحقق آن در شرایط بدون مالیات بر ارزش افزوده، مشکل به نظر می رسد. قوام نظام مالیاتی با مالیات بر ارزش افزوده می توان گفت اگر هدف گذاری چشم انداز 20 ساله ، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی باشد، بنابراین باید نظام مالیاتی قوام گیرد. مالیات بر ارزش افزوده خصوصیتی دارد که گروه های اجتماعی بی شماری را مشغول خود می کند و مردم، حضور مالیات را در تعاملات خود احساس می کنند. روند جدید مالیاتی می تواند این امیدواری را ایجاد کند که دولت متناسب با مالیات های دریافتی، کالاها و خدمات رفاهی خود را تنظیم کند که خود، گامی بزرگ در اقتصاد اجتماعی ایران به حساب می آید. اگرچه جمع آوری درآمدهای مالیاتی بیشتر برای دولت، اقدامی اساسی است، اما مهم تر از آن، وابستگی بیشتر دولت به درآمدهای ناشی از گردش مالی مردم خواهد بود. این موضوع در دراز مدت نظام دولتی را بیشتر پاسخ گو می کند و به تعبیری دیگر، مالیات بر ارزش افزوده در بهبود روند مردم سالاری نقش مهمی ایفا می کند. کسری بودجه؛ منشا تورم منشا تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است. هر اقدامی برای کسری بودجه دولت است. هر اقدامی که منجر به اصلاح نظام قیمت ها و جبرانی برای کسری بودجه شود، سیاستی ضد تورمی محسوب می شود. با توجه به نرخ پایین 3 درصدی این مالیات و جایگزینی آن با قانون تجمیع عوارض، می توان گفت که این مالیات در خلق تورم بی تاثیر است و از طرفی، با جمع آوری درآمد برای دولت، کمک به حل مشکل تورم می کند. هم چنین مالیات یک سیاست انقباضی به حساب می آید که در شرایط امروز اقتصاد ایران، می تواند در کنترل حجم نقدینگی نقش موثر داشته باشد و به عنوان کمک رسان سیاست های پولی جدید بانک مرکزی عمل کند. رفع مشکلات مالی بنگاه های کوچک فضای کسب و کار ایران به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، مدرن نیست از این رو بسیاری از فرصت های رشد، سرمایه گذاری و بهره وری، در نبود نوآوری نظام کسب و کار از دست می رود. در نظام مالیات بر ارزش افزوده، بنگاه ها ناچار به استفاده از فاکتور، دفاتر قانونی و فناوری اطلاعات هستند. از طرفی با اجرای ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده که جامعه مشاوران مالیاتی بنگاه های کوچک را با استفاده از خدمات ارزان قیمت مشاوران رسمی مالیات یحل کرد و نیز، با استفاده از این خدمات، نیم نگاهی به بهبود سیستم کیفیت بنگاه های اقتصادی داشت. در کنار این مهم، به طور خودکار مشاغلی پایدار ایجاد می شود که می تواند نرخ بیکاری را در سطح کشور کاهش دهد.


دسته بندی : ارزش افزوده